Regulamin

REGULAMIN  INTERNETOWEJ i MOBILNEJ SPRZEDAŻY  BILETÓW PRZEZ stronę PWEVENTS.PL

Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest zakup biletów przez sieć Internet w tym też poprzez aplikacje mobilne zainstalowane na urządzeniach z systemem android oraz IOS, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno - artystyczne organizowane przez Piotr Walczuk Events z siedzibą w Poznaniu 60-684, Os. Zygmunta St. 13/24, NIP 667 134 35 75


1. Zasady ogólne

a)      Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Piotr Walczuk Events z siedzibą w Poznaniu 60-684, Os. Zygmunta St. 13/24

b)     Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej WWW.PWEVENTS.PL  

c)      Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

d)     Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platności.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.

e)      W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej WWW.PWEVENTS.PL nie są wystawiane paragony ani faktury VAT.

2. Zamówienia   

 a)  W celu zakupu biletu Kupujący powinien dokonać : 
- wyboru koncertu lub innego wydarzenia, 
- wyboru rodzaju i liczby zamawianych biletów,
- podać niezbędne dane osobowe,
- zapłaty za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu PayU.

b) O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Piotr Walczuk Events w Poznaniu, Os. Zygmunta St 13/24

c) Brak możliwości zakupu biletu przez Internet nie musi oznaczać braku biletów w kasie.

3. Płatności

a)        Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.

b)       Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu może być doliczana jest opłata manipulacyjna serwisu PayU.

c)        Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Kupujący powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Piotr Walczuk Events z siedzibą w Poznaniu, Os. Zygmunta St. 13/24 nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

4. Dostawa

a) Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany adres przez Kupującego (opcja z wysyłką) lub osobisty odbiór przy wejściu do klubu (opcja bez wysyłki)

     b)   Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod

           kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
     c)  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta/

          Dz.   U z 2014 r. ,poz. 827/, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od

          umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu.

 

5. Zasady posługiwania się biletem          

a)  Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem.

          b) Wstęp na koncert lub inne wydarzenie jest możliwy po okazaniu zakupionego biletu wstępu lub biletu elektronicznego i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie. 


c) W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.


d) Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom trzecim lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu lub wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.


6. Zwroty i zamiana biletu

Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu koncertu i innego wydarzenia kulturalno – artystycznego.


    a) Reklamacja w przypadku odwołania wydarzenia

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: informator@pwevents.pl  podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu Piotr Walczuk Events ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Piotr Walczuk Events  nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

     b)  Reklamacja w przypadku zmiany daty wydarzenia:

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail:  informator@pwevents.pl   podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Piotr Walczuk Events ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy PPiotr Walczuk Events nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora.  W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

 

7. Dane osobowe

a) Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Piotr Walczuk Events  z siedzibą w Poznań, Os. Zygmunta St. 13/24
b) W wypadku, kiedy zakup biletu wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

c) Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182/. Administratorem danych osobowych jest Piotr Walczuk Events z siedzibą w Os. Zygmunta St. 13/24, Poznań


8. Informacje końcowe

a)Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek ofert specjalnych opublikowane są na stronie WWW.PWEVENTS.PL

 

b) Reklamacje można składać pod adresem poczty elektronicznej: adres email events Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.REGULAMIN IMPREZY

 
 

I. Informacja ogólna
 

1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z  wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych"  /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.

2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest  wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i  bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz  użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w  niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa  ds. Wykroczeń.

4. Wstęp na imprezę za okazaniem biletu lub karty wstępu.


II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:

- Scena
- Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
- Rusztowanie reklamowe

2. Strefy podziału imprezy:
- Scena
- Zaplecze techniczno-socjalne
- Miejsca dla publiczności
- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne


3. Wstęp na teren imprezy za okazaniem biletu lub karty wstępu z  wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy „O bezpieczeństwie  imprez masowych".


4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i  bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. „O  bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez  przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na  tereny przyległe:

- broni
- alkoholu
- niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
- środków odurzających i substancji psychotropowych
- środków trujących i promieniotwórczych
- płynów łatwopalnych.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:

- wprowadzania psów na teren imprezy

- niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.


5. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na  teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego,  kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.


6. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu imprezy wiąże się z ponownym zakupem biletu wstępu

7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


8. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


9. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na  uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto  podczas imprezy uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania  silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy  imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne  niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na  epilepsję.


10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również w punkcie informacyjnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z  Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i  A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U.  nr 80 poz.. 536.

 

 

 

 


                           

PFR